Меню

Китептин бет ачары


2023-жылдын 18-майында саат 10.00 дө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында белгилүү илимпоз этнограф М. Т. Айтбаевдин «Историко-этнографический очерк о кыргызах по материалам севера Кыргызстана». Б.: Алтын-тамга, 2022.- 451 б. деген монографиясынын бет ачары өткөрүлдү.

Бет ачарга 70 тен ашык адам катышты. Алардын көпчүлүгүн тарыхчылар, этнографтар, жогорку окуу жайларынын жана башка мекемелердин, уюмдардын өкүлдөрү түздү.

М.Т. Айтбаевдин монографиясында Кыргызстандын Түндүк өрөөндөрүн жердеген калктын Россия империясына кошулгандан тартып Совет мезгилине чейинки тарыхы, чарбачылыгы, турмуш-тиричилиги, материалдык жана руханий маданияты изилденген. Алды менен талаа этнографиялык, архивдик материалдардан турган ар кандай кеңири булактарды талдоонун натыйжасында автор, XIX к. аягындагы – XX к. башындагы кыргыздардын чарбачылыгын абалын, социалдык-экономикалык мамилелеринин өзгөчөлүктөрүн, үй тиричилигин, элдик билимдерин ачып берген. Эмгекте мындан сырткары, кыргыздардын аңчылыгы, тамак-аш системасына байланыштуу маселелер да иликтенген.

Автордун эмгегиндеги мурда айлампага киргизилбеген архивдик жана этнографиялык материалдар кыйла кызыгууну жаратат. Текстте автордук стиль, баяндоо манерасы, ошол мезгилдин талабына ылайык жасалган шилтеме берүү, адабияттарды көрсөтүү тартиптери сакталган.

Китеп илимпоздорго, окутуучуларга, студенттерге, окурмандардын кеңири катмарына арналган.      


Шилтемелер