Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
Аспирантурага жана докторантурага кабыл алуу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

2023-2024-жж. аспирантурага жана докторантурага кабыл алуу улантылат

Арыздарды кабыл алуу 2023-жылдын  31-октябрына чейин жүргүзүлөт.

Аспирантурага кабыл алуу экзамендери 2023-жылдын ноябрь айынан башталат

КР УИАнын аспирантурасына тапшыруу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

 1. Иштеген жерден аспирантурага сунуштоо каты (окуунун отличниктери үчүн Окумуштуу кеңештин же мамлекеттик аттестациялык комиссиянын көрсөтмөсү)
 2. Кадрлар боюнча өздүк баракча
 3. Өмүрбаян
 4. Мүнөздөмө
 5. Жогорку билим тууралуу адис же магистр диплому (чет элдин жарандары үчүн – билими тууралуу документтердин эквиваленттүүлүгү тууралуу күбөлүк)
 6. Мед.справка (форма 086)
 7. Жарыяланган илимий иштердин, ойлоп табуулардын тизмеси (бар болгон учурда), же болбосо аспирантурага тапшыра турган илимий багыт боюнча эркин темадагы реферат
 8. Сүрөт 4*6 – 2.
 9. Эмгек китепчесинен көчүрмө (кадр бөлүмү аркылуу тастыкталган)
 10. Паспорттун көчүрмөсү
 11. Кандидаттык экзаменди тапшыргандыгы тууралуу күбөлүк (бар болгон учурда)

КР УИАнын докторантурасына тапшыруу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

 1. Илимдин кандидаты илимий даражасын ыйгаруу тууралуу дипломдун көчүрмөсү
 2. Докторлук изилдөөнүн планы
 3. Жарыяланган илимий иштердин, ойлоп табуулардын жана патенттердин тизмеси
 4. Докторантурага сунушталган жактар үчүн ЖОЖдордун кеңешинин отурумунун протоколунан көчүрмө
 5. Кадрлар боюнча өздүк баракча
 6. Өмүрбаян
 7. Резюме
 8. Иштеген жеринен мүнөздөмө
 9. Сүрөт 4×6 см – 2.
 10. Эмгек китепчесинен көчүрмө
 11. Паспорттун көчүрмөсү

Биздин дарек: Бишкек ш., Чуй пр-ти, 265-а, каб. 227.

Сурап билүү.: 64-62-88.

Илимий кадрларды даярдоо боюнча илимий тармактар жана адистиктер

Илимий тармактар жана адистиктер Адистиктин шифри
Физико-техникалык, математикалык жана тоо-геологиялык илимдер
1 Математикалык моделдештирүү, сандык методдор жана программалар комплекстери 05.13.18
2 Системалык анализ, маалыматты башкаруу жана иштеп чыгуу (тех-лык илимдер) 05.13.01
3 Механизмдер жана машиналар теориясы 05.02.18.
4 Тоо машиналары 05.05.06.
5 Дифферен. теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдык башкаруу 01.01.02.
6 Геометрия жана топология 01.01.04.
7 Оптика 01.04.05.
8 Конденсациялык абалдын физикасы 01.04.07.
9 Теплофизика жана теоретикалык теплотехника 01.04.14
10 Кургактыктын гидрологиясы, суу ресурстары жана гидрохимия 25.00.27
11 Жалпы жана регионалдык геология 25.00.01.
12 Геоэкология 25.00.36.
13 Геомеханика 25.00.20.
14 Геотехнология (жер алдындагы, ачык) 25.00.22.
15 Жалпы жана регионалдык геология (сейсмотектоника) 25.00.01.
Химия-технологиялык, медицина-биологиялык жана айыл чарба илимдер бөлүмү
16 Биотехнология 03.01.06
17 Биохимия 03.01.04
18 Биология, ботаника 03.02.01 (03.00.05)
19 Органикалык эмес химия 02.00.01.
20 Органикалык химия 02.00.03.
21 Физикалык химия 02.00.04
22 Ботаника 03.02.01
23 Формацевтикалык ишти уюштуруу 14.04.03
24 Физиология 03.03.01.
25 Патологиялык физиология 14.03.03
26 Калыбына келтирүү медицина, спорттук медицина, дарылоочу дене тарбия, курортология жана физиотерапия 14.03.11
27 Экология 03.02.08
28 Зоология 03.02.04.
29 Ботаника 03.02.01.
Гуманитардык жана экономикалык илимдер
30 Ата Мекендин тарыхы 07.00.02
31 Археология 07.00.06
32 Этнография, этнология жана антропология 07.00.07.
33 Фольклористика 10.01.09
34 Кыргыз адабияты 10.01.01
35 Журналистика 10.01.10
36 Кыргыз тили 10.02.01
37 Түрк тилдери 10.02.06
38 Тилдин теориясы 10.02.09
39 Тилдеги салыштырма-типологиялык анализ 10.02.20
40    
41    
42 Социалдык философия 09.00.11.
43 Онтология жана таануу теориясы 09.00.01.
44 Философия тарыхы 09.00.03.
45 Культурология 24.00.00.
46 Политология 23.00.00.
47 Конституциялык укук 12.00.02.
48 Жарандык укук 12.00.03.
49 Кылмыш-жаза укугу 12.00.08.
50 Искусство таануу 17.00.00
51 Социалдык структура, социалдык институттар жана процесстер 22.00.04
Аймактык бөлүм (өлкөбүздүн түштүгүндө)
52 Органикалык химия жана органикалык эмес заттардын технологиясы 02.00.03, 05.17.01
53 Конденсациялык абалдын физикасы 01.04.07
54 Экономика жана эл чарбасын башкаруу 08.00.05
55 Ата Мекендин тарыхы 07.00.02
56 Мамлекеттин тарыхынын жана укугунун теориясы 12.00.01
57 Политикалык институттар, процесстер жана технологиялар 23.00.02
58 Экология 03.02.08.
59 Жарым өткөргүчтөрдун физикасы 01.04.10

Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер