Электрондук кабылдама

+996 (312) 39-23-66;

г.Бишкек, просп. Чуй 265а

Электрондук почта
КР УИАны өнүктүрүүнүн стратегиясы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН 2013-2025-жж. КАРАТА ӨНҮГҮҮ СТРАТЕГИЯСЫ

Мазмуну
1 Киришүү 5
2 Илимдин жана КР УИАнын Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык жана маданий-гуманитардык өнүгүүсүндөгү ролу 7
3 Кыргыз Республикасындагы илим менен инновациялардын азыркы учурдагы абалы 10
4 Стратегиянын негизги максаттары жана милдеттери 15
5 Кыргыз Республикасынын өнүгүү артыкчылыктары жана КР УИАда илим менен технологияны өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары 15
6 КР УИАны жаңылаштыруунун (реформалоонун) негизги багыттары 17
6.1 Функционалдык кайра куруу 17
6.2 Уюштуруу түзүмүн жана башкаруу системин жаңылаштыруу 17
6.3 КР УИА каржылоо системин өркүндөтүү 18
7 Илим менен инновациянын мыйзамдык базасын өркүндөтүү 19
8 Илимди, билим берүүнү жана өндүрүштү (бизнести) жуурулуштуруу жараяндарын өркүндөтүү 20
9 Илимий кадрларды даярдоо жана аларды социалдык жактан коргоо 23
10 Илимдин материалдык-техникалык базасын жана маалыматтык камсыздоосун өнүктүрүү 24
11 КР УИАнын Эл аралык кызматташуусун өрчүтүү 27
12 Стратегияны жүзөгө ашыруунун күтүлгөн натыйжалары, баскычтары жана аныктагычтар 27
1. Тиркемелер: 2013-2017-жылдарга каралган фундаменталдык жана колдонмо ИИМдер жана иштеп чыгуулардын академиялык алкактык программасынын долбоору
2. КР УИА инновацияга багытталган долбоорлору

Экс-президент Национальной академии наук КР, академик Шарипа Жоробекова: Указ президента КР о мерах по повышению вклада науки в устойчивое развитие страны вышел в феврале, уже должны были разработать «дорожную карту» по оптимизации научной отрасли, но пока особых мер нет.

Президентское решение должно выполняться, Академию наук и подход к науке в стране действительно надо модернизировать и менять, вузовскую науку надо интегрировать с академической и повышать их научную отдачу, главное – провести эти преобразования так, чтобы они принесли пользу не только Академии, но и государству и обществу. Никакое государство не может быть серьёзным без фундаментальной науки, а для этого нужно соответствующее финансирование…

128
Окумуштуулар
24
Ачылыштар
19
Патенттер